Free 100%

ដើម្បីក្លាយជាសិស្សពូកែរក្នុងថ្នាក់

  1. យកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចក្នុងថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើមិនបាននោះអ្នកនឹងមិនអាចយល់ពីអ្វីដែលគ្រូរបស់អ្នកត្រូវបានបង្រៀនអ្នក។កុំនិយាយ រកមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឬហុចកំណត់ត្រា។បញ្ឈប់ការស្រមោលស្រម៉ៃនេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកបាត់បង់ផ្តោត ទាំងស្រុង។

  2. តែងតែត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់សាលា បរិភោគអាហារពេលព្រឹករបស់អ្នកនិងនាំមកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការមុនពេលចាកចេញពីផ្ទះ។ នៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាទាំងអស់នៃសៀវភៅរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការគឺមានជាមួយអ្នក។

  3. បន្ទាប់សូមអនុវត្តតាមការណែនាំ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមការណែនាំគ្រូរបស់អ្នកគឺត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកនឹងក្លាយជាសិស្សឆ្លាតនៅក្នុងពេល វេលាទេ! ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកអាចសូរ សំណួរមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ ប្រឡងរបស់អ្នក។

  4. សិក្សា សិក្សាតែងតែដូច្នេះអ្នកអាចទន្ទេញចាំអ្វីដែលអ្នកបានរៀន។ គ្រូរបស់អ្នកអាចផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសំណួរតិចតួចពីពេលមួយទៅពេលមួយអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានរៀនពីមុនមកហើយប្រសិនបើអ្នកមិនបានរៀបចំអ្នកនឹងមិនដឹងផងដែរ។

  5. ក្លាយជាអ្នករៀបចំបន្ថែមទៀត ត្រូវបានរៀបចំនឹងជួយអ្នករកឃើញឯកសារ។ គ្មានការរៀបចំប្រហែលជានឹងនាំឱ្យបាត់ឯកសារនិង លំហាត់។

  6. តែងតែបញ្ចប់លំហាត់របស់អ្នកនៅលើពេលវេលា វាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់! វាជាការអនុវត្តន៍ដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើ តេស្តឬប្រឡងមួយ។ ព្យាបាលលំហាត់ទាំងអស់ដូចជាក្រដាសការធ្វើតេស្តមួយ។ ចូរគិតធ្វើលំហាត់ ជារឿង ដ៏សំខាន់ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ចប់វាអ្នកកំពុងមិនមែនដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាបន្ត។

  7. ផ្តល់អាទិភាព ដែលមានសារៈសំខាន់បន្ថែមទៀតហ្វេសប៊ុកឬលំហាត់របស់អ្នក? កំណត់តែងតែឡើងកាលវិភាគមួយ និងផែនការខាងមុខ។ធ្វើវត្ថុនោះគឺសំខាន់ជាលើកដំបូងមុនពេលដែលអ្វីផ្សេងនោះទេ។

  8. យកភក្ដិកំណត់ត្រាកំណត់នៅក្នុងសាលា នៅពេលណាដែលគ្រូរបស់អ្នកនិយាយគ្មានឈប់ហើយអ្នកហាក់មិនអាចចងចាំអ្វីបាន យើងអាចកត់ត្រាបាន ។ ពេលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងអាចយកវាមករំលឹកសារឡើងវិញទាំងអស់បាន។ ប្រសិនបើអ្នក មានបញ្ហាឬចម្ងល់អ្នកអាចសាកសួរគ្រូបន្ទាប់ពីថ្នាក់។

  9. នៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ កុំនៅជាមួយមិត្តភក្តិទាំងនោះដែលបង្ករភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលអ្នកដ៏ទៃហៅអ្នកថាជាមនុស្ស “ល្ងីល្ងើ" ឬជា " សិស្សដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សា"។ ពេលខ្លះវាអាចនាំអ្នកមានទុកឱ្យអ្នកពិបាកចិត្តនិងនៅ ក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងស្រុងដោយសារតពួកគេ។គ្រាន់តែស្រស់ស្អាតដើម្បីឱ្យពួកគេនិងប្រាប់ពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សិក្សាលំបាក។ ប្រសិនបើ ពួកគេមិនអាចទទួលយកវាបាននោះវាជាការល្អ។ទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយនឹងរង្វង់ផ្សេងមួយ ជំនួសវិញ ដូចជាអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានដែរក្នុងការទទួលយកអ្នកនិងអ្នកចំពោះមនុស្សដែលអ្នកមាននោះទេ។
 • Thoeun Dane, 098494635 , thoeundane@gmail.com